Cégadat Céginformációs Kft.

Weboldal Adatkezelési Tájékoztató

1. A DOKUMENTUM CÉLJA

A Cégadat Céginformációs Kft., mint Adatkezelő honlapján tájékoztatókat, cikkeket, előadások anyagait, egyéb dokumentumokat teszi közzé.

Jelen dokumentum a Cégadat Céginformációs Kft. (továbbiakban Adatkezelő) Adatvédelmi Szabályzatának publikus kivonata.

Jelen Tájékoztató célja, hogy
– az Adatkezelő a weboldal látogatói, ügyfelei és leendő ügyfelei számára átláthatóvá tegye az általa a weboldallal kapcsolatos adatkezelési eljárásokat,
– az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet – „GDPR”) és a magyar Info törvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően,
– a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelemhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek,
– minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

Az Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának azon részeit tartalmazza, amelyek a weboldal látogatóira vonatkoznak, és ezen érintettekkel kapcsolatos adatkezeléseket szabályozzák.

Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Adatkezelési Tájékoztató nem tartalmazza teljes körűen az adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket, vannak olyan adatkezeléseink, amelyekről az adatkezelések megkezdésekor adunk tájékoztatást, és felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ez a tájékoztató nem helyettesíti az Adatvédelmi Szabályzat és az ügyféltájékoztató megismerését.

2. A személyes adatok kezelésének általános elvei

A személyes adatok kezelésére minden esetben tisztességes módon, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos irányelveknek megfelelő módon kerül sor.
Személyes adat kezelésére az érintett természetes személyek hozzájárulása, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke alapján (amennyiben ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), a közte és az érintett természetes személy között létrejött szerződés teljesítése céljából vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor. Az Érintett hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. Az Érintett hozzájárulását kényszertől mentesen, önkéntesen adhatja meg.
Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az Érintettel előre közölt, tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül.
az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Továbbá minden esetben törekszik a személyes adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi.
az Adatkezelő elkötelezi magát amellett, hogy a személyes adatokat a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és az iparági legjobb gyakorlatnak megfelelően kezeli.

3. A szervezet, mint Adatkezelő adatai

A szervezet neve Cégadat Céginformációs Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-422131
Adószám: 32400447-2-42
Képviselő: Vojcskó János ügyvezető
Elérhetőség: 1078 Budapest, Hernád utca 4.

Adatvédelmi felelős neve: Vojcskó János
Adatvédelmi felelős e-mailcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Adatfeldolgozók

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály írja elő kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk. az Adatkezelő a hatóságoknak – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Egyes esetekben, a személyes adatok további adatkezelőkhöz és adatfeldolgozókhoz kerülhetnek:

Az Adatkezelő ehhez az adatkezeléshez nem alkalmaz adatfeldolgozókat.

Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén az Adatkezelő szerződéses kötelemként előírja, hogy a szerződött adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében betartsa a GDPR Rendeletet.

5. Vonatkozó jogszabályok

- az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet – „GDPR”)

- a magyar Info törvény (2011. évi CXII. törvény,

- az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése;

6. FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

 1. adatfeldolgozás: (Info. tv. 3. § 17. pont): az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 2. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében, az adatkezelő utasítása alapján személyes adatokat kezel;
 3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végez;
 4. adatkezelő: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Társaság;
 5. adatszolgáltatás: egy személyre, vagy személyek meghatározott körére vonatkozóan a nyilvántartott adatokról vagy azok egy részéről harmadik személy részére adathordozón történő információ nyújtása (teljesítője a személyügyi feladatot ellátó személy);
 6. adattörlés: a nyilvántartott adatnak az adathordozóról való bármilyen nyom nélküli (helyreállíthatatlan) eltávolítása, úgy mintha az adat sosem lett volna;
 7. adattovábbítás: ha az adatot az adatkezelő/adatfeldolgozó harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi;
 8. adatvédelem: a nyilvántartott adatok illetéktelen személyekhez való hozzájutásnak megakadályozása
 9. adatvédelmi incidens: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény. a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 10. anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását;
 11. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 12. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 13. betekintés: egyszerre egy személy nyilvántartott adatainak részleges vagy teljes körű megnevezése, az adathordozón, a személyügyi feladatot ellátó személy hivatali helyiségében;
 14. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 15. felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
 16. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 17. helyesbítés: a nyilvántartott téves adatoknak a tényszerű adatokra történő jogszerű megváltoztatása;
 18. hozzáférés: a nyilvántartott adatok egy részéhez, vagy egészéhez való hozzájutás terjedelme;
 19. különleges adat: faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozásra, egészségi állapotra vonatkozó személyes adat;
 20. másolat: a nyilvántartott adatoknak bármilyen adathordozón és terjedelemben történő megsokszorozása (a részleges terjedelmű megsokszorozás: kivonat);
 21. NAIH: a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülését ellenőrző, elősegítő államigazgatási szerv;
 22. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban Hatóság): lásd NAIH;
 23. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meg- határozott ismérvek alapján hozzáférhető;
 24. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 25. Számviteli törvény: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 26. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bár- mely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;

7. Adatkezelés alapelvei

 • Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság: Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.
 • Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak, valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.
 • Adattakarékosság: Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.
 • Pontosság: Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről. Mindemellett az Érintettek is felelnek azért, hogy a honlapon, szerződésben megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.
 • Korlátozott tárolhatóság: Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.
 • Adatbiztonság („integritás és bizalmas jelleg”): Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Adatkezelő gondoskodik tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók részére is előírja.
 • Az Adatkezelő az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza: számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az a munkavállaló tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül, ami földrajzilag elkülönülten kerül tárolásra.
 • Elszámoltathatóság: Az Adatkezelő vállalja a fenti elvek betartását, továbbá biztosítja, hogy ezen elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak az adatkezelési tevékenység során.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.
az Adatkezelő a Felhasználók adatkezelésére vonatkozó információkat több módon is elérhetővé teszi.
A Felhasználó jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Ez magában foglalja a Felhasználó jogát arra, hogy az egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférjen.

8.2. A Felhasználók hozzáférési joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– az adatkezelés céljai;
– a Felhasználói személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
– a Felhasználó joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;
– az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információk, továbbá az az információ, hogy az adatkezelés a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel jár.
az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatait az érintett Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

8.3. Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre.
az Adatkezelőnek egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatok esetében.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.
Ha a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.
Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy ha az adatkezelő jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben tehát az Adatkezelő nem köteles a hordozhatóságot biztosítani (például adóigazgatási, vagy munkaügyi adatok esetében).

8.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– törvényben meghatározott egyéb esetben.
az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül köteles megvizsgálni, annak megalapozottságáról döntést kell hozzon, és a döntéséről a kérelmezőt írásban kell tájékoztassa.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg kell szüntesse, és az adatokat zárolnia kell, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítenie kell mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az Adatkezelőnek a fentiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, az érintett az Infotv. VI. Fejezetében meghatározott módon a Hatósághoz fordulhat vizsgálat kezdeményezése céljából.

9. Automatizált döntéshozatal

az Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt ügyfelei esetében.

10. Adatkezelések

10.1. Weboldal adatkezelése

Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak a weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben az Adatkezelő a weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat. Ilyen esetben az Adatkezelő csak a szükséges mértékben kezeli a személyes adatokat. 
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre:

 • a látogatás dátuma és időpontja,
 • a látogató felhasználó számítógépének IP címe,
 • böngészőjének típusa,   
 • a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje:

 • ajánlatkérés esetén, ha nem jött létre szerződés azonnal;
 • míg szerződéskötés esetén a teljesítéstől számított 5 év.
 • A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg az Adatkezelő.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– postai úton a Cégadat Céginformációs Kft., címen, vagy
– e-mail útján a címen.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad át, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az Adatkezelő a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

10.2. Cookie kezelés a weboldalon

Azért, hogy a honlapok megfelelően működjenek, időnként ún. cookie-kat (kisméretű szöveges adatfájlokat) helyezünk el az Ön számítógépén.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a webhely tárol el az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén.
A honlapok ezekben a sütikben tárolják a böngészés során keletkezett számukra releváns információkat, így például megjegyzik a látogató egyéni beállításait vagy azonosítják a felhasználókat. A cookie-kban tárolt információkat a honlapok különböző célokra használhatják fel, úgy mint a weboldal szolgáltatásainak nyújtása, a böngészési élmény javítása, a felhasználók érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítése, látogatottsági adatok elemzése.
Fontos hangsúlyoznunk, hogy az általunk használt sütik semmilyen látogatói azonosítót vagy jelszót sem jegyeznek meg.

10.2.1. A cookie kezelés jogalapja: A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

10.2.2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató, felkereső valamennyi érintett

10.2.3. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

10.2.4. A cookie-kat több szempont alapján lehet csoportosítani.


a., A cookie-k szükségessége szerint:
- Feltétlenül szükséges cookie-k: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.

b., Opcionális (nem feltétlenül szükséges) cookie-k: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
Ezen belül a követekező cookie-kat használjuk:   

- Teljesítményt biztosító és analitikai cookie-k: ezek információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). A cookie-k csak anonimizált statisztikai adatokat gyűjtenek, melyek segítségével képet tudunk kapni weboldalaink látogatóinak böngészési szokásairól, felhasználói tapasztalatairól.

- Marketing célból használt cookie-k: ezek információkat gyűjtenek a felhasználókról azért, hogy a látogató számára még inkább releváns és személyre szabott reklámokat kínálhassanak. Ezek a cookie-k általában a látogatókat a megtekintett weboldalakon vagy a különböző beágyazott szolgáltatásokon keresztül azonosítják.

b., A cookie-k tárolási időtartama szerint:

- Munkamenet (session) cookie-k: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
- Állandó (persistent) cookie-k: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
c., A cookie-kat elhelyező fél szerint:

- Saját cookie-k: ezeket a cookie-kat az a weboldal helyezi el a felhasználó számítógépén, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat (pl. ebben az esetben a nadat.hu).

- Harmadik fél cookie: egyes oldalainkon külső szolgáltatók, például a YouTube, a Facebook és a Twitter tartalmait is szerepeltetjük.
Ahhoz, hogy meg tudja jeleníteni ezeket a harmadik fél által szolgáltatott tartalmakat, Önnek el kell fogadnia az adott szolgáltató szolgáltatási feltételeit. Ez magában foglalja a cookie-k használatára vonatkozó feltételeket is, melyek felett az Adatkezelőnek nincs befolyása.
Amennyiben Ön nem tekinti meg ezeket a tartalmakat, az Ön eszközén nem kerülnek elhelyezésre a harmadik féltől származó cookie-k.
Külső szolgáltatók a weboldalainkon: YouTube, Google Maps, Facebook, Google
A szolgáltatók bármikor módosíthatják szolgáltatási feltételeiket, a cookie-k rendeltetését és használatát stb.

Az általunk használt sütik: Feltétlenül szükséges cookie-k: ezek a felhasználó cookie hozzájárulási preferenciáit tárolja el. Ezen cookie-k nélkül a honlapunk szolgáltatásai nem vagy nem megfelelően működnek. Ha nem járulsz hozzá ezen cookie-k telepítéséhez, akkor nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ssz

Cookie

típus

leírás

tárolási idő

1.

__cfduid

Működési cookie
Munkamenet süti

A __cfduid sütit az egyes ügyfelek azonosítására használja egy megosztott IP-cím mögött, és ez alapján ügyfelenkénti biztonsági beállítások beállítására. Nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt. Bővebb információ: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

2 hónap

2.

PHPSESSID

Működési cookie
Munkamenet süti, feltétlenül szükséges

php session cookie, nélkülözhetetlen, nem tartalmaz személyes adatot.

Automatikusan törlődik a munkamenet lejártával.


Teljesítményt biztosító és analitikai cookie-k: ezek információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát).

A jelen weboldal Google webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja.
A Google Analytics szolgáltatás belső cookie-kon alapul, így a cookie-k alapján állít össze jelentést, ad információkat a Weboldalon tapasztalt felhasználói, azaz az Ön interakcióiról, (pl. hova kattintott és mennyi időt töltött egyes aloldalakon) a Szolgáltató számára. Az internet működési elve miatt a Weboldalt üzemeltetői, tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét Google Analytics szolgáltatás alkalmazásakor. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). További információk a Google cookie-kkal kapcsolatosan az alábbi linken elérhetőek: https://www.google.com/policies/technologies/cookies
Részletes tájékoztatás az Google adatvédelmi irányelveiről a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
A Google Analytics cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének beállításainál megakadályozhatja, azonban ez a Weboldal megfelelő működését korlátozhatja. A felhasználó megakadályozhatja továbbá a Google nyomon követését, hogy az gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, melyre az alábbi linken található böngészőmodul telepítése szolgál. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Teljesítményt biztosító és analitikai cookie-k:                                                                                                                                                                                                

Ssz

Cookie

típus

leírás

tárolási idő

1.

_ga

Analitika cookie

Ezt a sütit a Google Analytics használja, hogy értékelje a felhasználó látogatásának célját, és jelentéseket készítsen a weboldalon végzett tevékenységről a weboldal látogatói számára és az ügyfélélmény fejlesztése érdekében.

2 év

2.

_gat

Analitika cookie

Ezt a sütit a Google Analytics használja, hogy értékelje a felhasználó látogatásának célját, és jelentéseket készítsen a weboldalon végzett tevékenységről a weboldal látogatói számára és az ügyfélélmény fejlesztése érdekében.

1 perc

3.

_gid

Analitika cookie

Egyedi azonosítót társít a látogatóhoz, melyen keresztül statisztikai adatok ismerhetők meg a felhasználók weboldal használati szokásairól.

1 nap


Marketing célból használt cookie-k: ezek információkat gyűjtenek a felhasználókról azért, hogy a látogató számára még inkább releváns és személyre szabott reklámokat kínálhassanak. Ezek a cookie-k általában a látogatókat a megtekintett weboldalakon vagy a különböző beágyazott szolgáltatásokon keresztül azonosítják.
Marketing célból használt cookie-k:
                                                                                               

Ssz

Cookie

típus

leírás

tárolási idő

1.

_fbp

Személyre szabott hirdetések megjelenítése

Harmadik féltől származó, célzott marketing és reklám. Ez a süti segít abban, hogy hirdetéseinket olyan embereknek nyújtsuk, akik már ellátogattak a weboldalunkra, amikor be voltak jelentkezve a Facebookra vagy a Facebook Advertising által üzemeltetett digitális platformra. További információ: www.facebook.com/about/privacy

2 hónap

10.2.5. A cookie-kkal kapcsolatos beállítások
Ön bármikor tetszés szerint kezelheti és/vagy törölheti a cookie-kat. Ezzel kapcsolatban további tudnivalókat az aboutcookies.org weboldalon talál.
- Cookie-k eltávolítása az eszközről
Ön a böngészési előzmények törlése lévén el tudja távolítani az összes cookie-t eszközéről. Ezzel minden felkeresett weboldalhoz tartozó cookie-t el tud távolítani.
Ne feledje azonban, hogy az előzmények törlésével elveszít bizonyos elmentett információkat is (pl. bejelentkezési adatok, oldalbeállítások).
- Webhelyspecifikus cookie-k kezelése
Ha részletesebben meg szeretné határozni a webhelyspecifikus cookie-k használatával kapcsolatos opciókat, ellenőrizze és módosítsa tetszés szerint az Ön által használt böngésző adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó beállításait.
A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:Firefox: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógéprőlChrome: Clear cache & cookiesSafari: Manage cookies and website data in Safari on Mac 
- Cookie-k letiltása
A jelenleg használt böngészőprogramok többsége lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy minden cookie-t letiltsanak az eszközükről. Ebben az esetben, amikor felkeres egy webhelyet vagy weboldalt, egyedileg kell a szükséges beállításokat elvégezni. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások és funkciók egyáltalán nem működnek megfelelően (pl.: bejelentkezés felhasználói profillal).
A Weboldalak külső (nem az Adatkezelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

10.3. Kapcsolatfelvétel a weboldalon található elérhetőségeken

A weboldalon megtalálható a Cégadat Céginformációs Kft. telefonszáma és e-mail címe, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot.
Az érintettek köre: Cégadat Céginformációs Kft.-vel kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek.
Az adatkezelés célja: Érintett megkeresésére tájékoztatás, ajánlatadás, annak érdekében, hogy szerződés létrejöjjön a felek között
Az adatkezelés jogalapja:
• hozzájárulás (GDPR 6. cikk b))
• a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk b) )
A kezelt adatok köre és célja:
Érintett neve --> Azonosítás
Érintett e-mail címe. --> Kapcsolattartás
Érintett telefonszáma --> Kapcsolattartás
Az adatkezelés időtartama:
• amennyiben szerződés nem jön létre, az ajánlat érvényességi időszaka lejártának időpontjában a Cégadat Céginformációs Kft. az adatokat törli.
• amennyiben szerződés létrejött, az ügylet lezárását követő 5 évig őrizzük meg az adatokat.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A Cégadat Céginformációs Kft. az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik e-mail megkeresés esetén, amennyiben telefonon keres meg minket papír alapon tároljuk az adatait a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag a Cégadat Céginformációs Kft. munkatársai férnek hozzá.

10.4. Kapcsolatfelvétel e-mailen keresztül

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, feltett kérdés megválaszolása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
A Facebookon történő üzenetküldés esetén az Érintett az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Facebook profiljában megadott, nyilvános személyes adatait (név, profilkép) megismerje. E-mailben történő üzenetküldés esetén az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az e-mailben szereplő személyes adatait az Adatkezelő megismerje. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 17.3. pont).
Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek
Kezelt adatok köre: név, email cím, tárgy, üzenet, Facebook profilban szereplő nyilvános adatok
Ki férhet hozzá? vezetőség, oktatásszervezők.
Adatkezelés időtartama: A válaszüzenet elküldését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni, ajánlatot kérni a Honlapon/Facebookon/e-mailen keresztül.
Adatkezelés módja: elektronikus.

11. Jogorvoslat

11.1. Információ, panasz

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő képviselőjéhez fordulhat.

11.2. Panasz ügyintézés a Hatóságnál

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.;
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11,
telefon: +36 (30) 683-5969,
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
web: https://www.naih.hu

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

11.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

– A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
– Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

12. Az érintett kérelmének előterjesztése és az adatkezelő intézkedései

– Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására
irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
– Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
– Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
– Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
– Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló
tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információra, a tájékoztatás nyújtására vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt
terheli. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.
13. Kártérítési és Sérelemdíj

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett az adatkezelőtől, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.
az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adat-feldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.
az Adatkezelő és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.
Nem kell megtéríteni a kárt az Adatkezelőnek és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

14. Adatvédelmi Incidensek

az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti a következő adatokat:
– az adatvédelmi incidens jellege, beleértve – ha lehetséges – az érintettek köre és hozzávetőleges száma, valamint az incidenssel érintett adatok köre és hozzávetőleges mennyisége;
– az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, és
– az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett – az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb – intézkedések.
Továbbá, az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően hetvenkét órával bejelenti a Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatás tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az Érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése, az Érintettek tájékoztatása, NAIH felé történő bejelentése iránt az ügyvezető intézkedik, valamint megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

15. Személyes Adatok Tárolása és az Adatkezelés Biztonsága

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
az Adatkezelő a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.
A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.
az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések stb.), illetve természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás stb.) káros behatások ellen. az Adatkezelő adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.
az Adatkezelő az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).
Tájékoztatjuk az érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

16. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Jelen szabályzat megállapítására és módosítására az Adatkezelő vezetője jogosult.
Jelen szabályzatot az Adatkezelő valamennyi munkavállalója, tagja köteles megismerni, illetve a munkavégzésre irányuló szerződésekben az Adatkezelő előírja, hogy a szabályzat betartása és betartatása minden munkavállaló munkaköri kötelezettsége.

Az Adatkezelő részletes adatkezelése az Adatkezelési Tájékoztatókban került rögzítésre, mely a jelen szabályzat előírásai szerint és annak pontjaira hivatkozva készült.

Jelen szabályzat megtalálható:
– Nyomtatott formában megtekinthető az Adatkezelő székhelyén.
– Online, kivonatos formában megtekinthető az Adatkezelő által üzemeltetett honlap láblécében található hivatkozás alatt.

Hatályos: 2023-10-12

A cookie-k segítenek a cégkivonat.hu oldal szolgáltatásaink biztosításában.
Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.